Договор офертыПублічна оферта
Умови оплати з використанням систем електронних платежів

Опубліковано: 27 серпня 2019 р

Використання систем електронних платежів (далі - Систем) можливо тільки на умовах Договору. Якщо ви не приймаєте у повному обсязі умови Договору, будь ласка, не використовуйте Систему.
Договір з прийому платежів за послуги з використанням систем електронних платежів (публічна оферта)

1. Загальні положення

Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам, офіційним публічною пропозицією ТОВ «ЗООГЕН УКРАЇНА» укласти «Договір про використання систем електронних платежів» на визначених Договором умовах. Договір вважається укладеним з моменту вчинення вами дій, передбачених розділом 3.3. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття вами всіх умов Договору без будь-яких вилучень і / або обмежень.

1.2. Цей документ «Договір про використання систем електронних платежів» (далі - «Договір») визначає умови використання Систем і відповідно до ст. 437 Цивільного кодексу є офіційної письмової публічною офертою Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗООГЕН УКРАЇНА», далі іменується «Постачальник Системи», адресованої фізичним особам (далі - «Користувач Системи»), укласти Договір про використання Систем на викладених нижче умовах.

При спільному згадуванні по тексту Договору Постачальники Систем і Користувачі Систем також іменуються «Сторони», а кожен окремо - «Сторона».

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, який має необхідної право- і дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання Договору відповідно до його умов.
Система може бути використана виключно для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних із здійсненням Користувачем протиправної діяльності, спрямованої на обмеження громадянських та інших прав третіх осіб.
Діюча версія Договору завжди розміщена на Сайті Постачальника і в обов'язковому порядку пропонується для ознайомлення Користувачеві Системи до моменту здійснення акцепту умов Угоди.

2. Терміни та визначення, що використовуються в цьому Договорі
Для цілей цього Договору використовуються такі понятия:
Оператор - будь-яка система електронних платежів, офіційно зареєстрована і діюча на території України, що забезпечує функціональні можливості безпечного переказу грошових коштів по оплаті послуг ТОВ "ЗООГЕН УКРАЇНА".
Користувач - будь-яка юридична або дієздатна фізична особа, яке шляхом вчинення передбачених цим Договором дій уклало з Постачальником Договір з прийому платежів за послуги з використанням системи електронних (інтернет) платежів.
Постачальник - ТОВ "ЗООГЕН УКРАЇНА", що надає оплачувані Користувачем послуги.
Сторони - Постачальник і Користувач, іменовані.
Система електронних платежів (система) - програмно-апаратний комплекс, що належить Оператору, що забезпечує інформаційну і технологічну взаємодію між Оператором, Користувачами і Постачальниками. Опис і правила користування Системою знаходяться на сайті Системи.
Сайт Системи - офіційно зареєстрований інтернет-сайт Оператора, що здійснює прийом електронних платежів.
Облікова одиниця (УЕ) - одиниця обчислення обсягу майнових прав Користувача, встановлена ​​в гривнях України.
Послуга (и) - не заборонені і не обмежені законодавством УКРАЇНИ до обороту послуги, які Користувач може оплачувати через мережу Інтернет за допомогою можливостей Системи на користь Постачальника. Відповідальність за якість послуг і дотримання всіх інших до них вимог, що пред'являються законодавством про захист прав споживачів, несе Постачальник.
 
3. Предмет Договору

 3.1. Предметом цього Договору є надання Оператором Користувачеві можливості за допомогою Системи оплачувати послуги, пропоновані Постачальником в мережі Інтернет.

3.2. Висновок Користувачем Договору з Постачальником здійснюється шляхом послідовного здійснення дій (акцепт публічної оферти), зазначених у до п. 3.3. справжньої угоди. Акцепт публічної оферти означає повне і беззастережне прийняття Користувачем всіх умов Договору без будь-яких вилучень і / або обмежень і рівносильний укладенню письмового Договору (п. 3 ст. 434 ЦК України).

3.3. Для акцепту цього Договору Користувач здійснює послідовно наступні дії:

3.3.1. Здійснює ознайомлення з текстом цього Договору, а також Публічної офертою Оператора, розміщеної на його фіциальной інтернет-сайті.

3.3.2. Заповнює форму оплати, запропоновану на сайті Постачальника.

3.3.3. Шляхом натискання кнопки "Оплатити" Переходить на сайт Оператора для проведення платежу.

3.4. Цей Договір вважається укладеним з моменту переходу Користувача на сайт Оператора для проведення оплати послуг Постачальника.
4. Порядок використання Системи
.1. Внесення грошових коштів та їх відображення в облікового запису Користувача (при її наявності) здійснюється банківським переказом, а також іншими способами, зазначеними на сайті Системи. При цьому сума платежу повинна бути не більше 150000  гривень за один раз.
4.2. У частині прийому платежів Оператор діє в якості агента Постачальника на підставі укладеного з ним Договору з прийому платежів від користувачів. Оператор не є учасником угоди надання послуг, укладеної між Постачальниками і Користувачами і не несе відповідальності за цими угодами відповідно до законодавства УКРАЇНИ.
4.3. Користувач, заповнивши форму оплати на сайті Постачальника, дає вказівку Оператору про оплату послуг відповідно до зазначених їм даними в формі оплати.
4.4. Користувач несе повну відповідальність за правильне і достовірне заповнення особистих даних в формі оплати.
4.5. Пункт "Номер замовлення" в формі оплати Постачальника не є обов'язковим і потрібно до заповнення тільки при попередньому особистому зверненні Користувача до Постачальника в усній формі або з використанням будь-яких телекомунікаційних засобів, що дозволяють однозначно ідентифікувати Користувача, і призначення платежу номера замовлення уповноваженим представником Постачальника.
4.6. Переклад Облікових одиниць між Користувачем і Постачальником здійснюються в режимі реального часу. При цьому зобов'язання Користувача з оплати послуг (і) припиняється в момент списання Облікових одиниць з Користувача.
4.7. Загальна сума Користувачем вимоги до Оператору Системи не повинна перевищувати 15000  гривень
4.8. Оператор має право обмежувати суми платежів користувачів у випадках, зазначених на сайті Системи.
5. Зобов'язання сторін.
 5.1. Зобов'язання Постачальника:
5.1.1. Забезпечити можливість заповнення форми оплати на сайті я метою подальшого проведення платежу через Систему.
5.1.2. Не розголошувати інформацію про Користувачів і сумах платежів, крім випадків, коли законодавством УКРАЇНИ передбачено обов'язку щодо надання такого роду інформації уповноваженому на те контролюючому органу держави, а також якщо така інформація є загальнодоступною або розкривається на підставі дозволу самого Користувача.
5.1.3. Приймати від Користувача платежі через Систему, внесені з дотриманням умов цього Договору і правил користування Системою.
5.1.4. Зберігати інформацію про стан платежу Користувача на адресу Постачальника протягом 5 (п'яти) років з моменту здійснення операції.
5.1.5. Якісно і відповідно до діючих норм і методичними вказівками надати оплачену Користувачем через Систему послугу (и) відповідно до заповненої Користувачем формою оплати протягом терміну, встановленого для послуги та зазначеного на сайті Постачальника.
5.1.6. Зберігати інформацію про Користувача, пов'язану з наданням послуг (і), не менше 10 (десяти) років з моменту надання послуги.
5.2. Зобов'язання Користувача:
5.2.1. Виконувати умови цього Договору і правил користування Системою, розміщених на сайті Системи.
5.2.2. Надати Постачальника і Оператору дійсні персональні (у тому числі паспортні) дані відповідно до цього Договору та правилами користування Системою.
5.2.3. Піклуватися належним чином про працездатність, інформаційної захищеності і безпеки свого комп'ютера і баз даних.
5.2.4. Визнавати документи в електронному вигляді, складені за допомогою Системи (розпорядження, заявки, договори, облікові записи, акти та ін.), Як документи, складені в простій письмовій формі
5.2.5. Ретельно перевіряти правильність заповнення форми оплати на сайті Постачальника до її відправлення Оператору. Повернення грошових коштів з вини Користувача (невірно заповнені дані форми) проводиться Постачальником за рахунок коштів Користувача.
5.2.6. Не застосовувати препарат Систему в протиправних цілях, що порушують права третіх осіб.
5.2.7. Надавати Постачальнику всі необхідні матеріали (документи, біологічні зразки) для якісного виконання послуг.
6. Захист інформації
6.1. Сторони визнають застосування аналога власноручного підпису (далі - АСП) як еквівалент власного підпису, а всі документи, пов'язані з виконанням цього Договору та засвідчені АСП, документами, досконалими в простій письмовій формі.
6.2. Під АСП з метою цього Договору та Договору оферти з боку Оператора розуміється аналог власноручного підпису у вигляді даних, що додаються до блоку даних електронного повідомлення (документа), які дозволяють приймаючій Стороні однозначно ідентифікувати відправника повідомлення, а також забезпечити захист даного повідомлення (документа) від підробки .


 


 


 


6.3. Сторони визнають, що використання АСП в електронних повідомленнях, переданих в рамках використання Системи, породжує юридичні наслідки, аналогічні використанню власноручних підписів відповідно до вимог законодавства УКРАЇНИ, і всі документи, пов'язані з виконанням Договору та засвідчені АСП є документами в письмовій формі.
6.4. Як АСП Користувача використовуються унікальні логін і пароль, обрані Користувачем, і / або дані, зафіксовані Постачальником і Системою при оплаті послуги та / або при реєстрації Користувача в Системі. Всі дії в Системі, вчинені під логіном і паролем Користувача, визнаються вчиненими особисто Користувачем.
6.5. Оператор Системи застосовує АСП, сформований Системою за результатом криптографічного перетворення інформації з використанням закритого ключа АСП. Відкритий ключ Оператора Системи доступний на Сайті Системи.
6.6. Сторони кожна зі свого боку зобов'язуються вживати заходів щодо безпеки і захисту інформації та документів, обмін якими здійснюється за формою оплати Постачальника та / або в Системі.
6.7. У разі виникнення суперечок про факт отримання однією із Сторін будь-якого електронного повідомлення, підписаного АСП, тягар доведення лежить на Стороні, не погоджується з фактом отримання електронного повідомлення, підписаного АСП.
6.8. Оператор і Постачальник мають право запитати додаткову інформацію про Користувача з метою припинення (профілактики) протиправних дій. У разі виявлення в рамках Системи протиправних дій з боку третіх осіб Постачальник діє відповідно до чинного Законодавства УКРАЇНИ і звичаями ділового обороту.
6.9. Постачальник зобов'язується дотримуватися конфіденційності інформації про Користувача, отриманої в результаті надання послуг (і), і не розголошувати третім особам ніякі дані про Користувача без відповідного розпорядження (дозволу) Користувача, наданого в будь-якій формі, однозначно ідентифікує Користувача.
7. Оплата і тарифи
7.1. Користувач оплачує послуги згідно із зазначеною сумою за послугу, опублікованій на сайті Постачальника або відповідно до суми замовлення по п.4.5. справжньої угоди.
7.2. Постачальник самостійно регулює фінансові відносини з Оператором, пов'язані з відрахуванням коштів за проведення Користувачем оплати за послуги, що надаються Постачальником, з використанням Системи і не стягує від свого обличчя додаткових платежів понад суму, вказану у відповідності з п.7.1. справжньої угоди.
7.3. В окремих випадках, зазначених на сайті Системи, Оператор має право стягувати з Користувача винагороду, пов'язане з виконанням зобов'язань Оператора по Публічної оферти Оператора, опублікованій на сайті Оператора.
8. Відповідальність сторін
8.1. У випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства УКРАЇНИ з урахуванням умов цього Договору.
8.2. Відповідальність Оператора перед Користувачем визначається Публічної офертою Оператора, опублікованій на сайті Оператора.
8.3. Користувач має право вимагати у Постачальника повернення перерахованої через Систему суми в повному обсязі в разі обґрунтованої претензії щодо якості надання послуг Постачальником.
8.4. Обгрунтування неякісно наданої послуги Постачальником повністю покладається на Користувача і приймається Постачальником до розгляду в письмовій формі або з використанням будь-яких телекомунікаційних засобів, що дозволяють однозначно ідентифікувати Користувача.
8.5. Претензії за якістю надання послуг приймаються Постачальником тільки від Користувача, яка провадила оплату.
8.6. Постачальник зобов'язується розглянути претензію Користувача протягом 10 робочих днів і, в разі згоди, повертає перераховані Користувачем кошти за послуги (у), що є предметом претензії, в повному обсязі.
8.7. У разі незгоди Користувача з рішенням Постачальника, для вирішення спору, він має право звернутися до судових органів за адресами, встановленим Законодавством УКРАЇНИ.
8.8. Постачальник не відповідає за несправності, помилки і збої в роботі програмно-апаратного комплексу, що забезпечує функціонування Системи. Претензії за фактом збою роботи Системи, пов'язаної з оплатою послуг Постачальника, направляються Користувачем Оператору з обов'язковим повідомленням Постачальника і регулюються Публічної офертою Оператора.
8.9. У разі виникнення спору по п.8.8. цього Договору Постачальник зобов'язується надати зі свого боку посильні дії по врегулюванню суперечок, але не приймає на себе ніяких додаткових зобов'язань, пов'язаних з суперечкою Користувача і Оператора.
8.10. Постачальник не несе відповідальності за будь-які прямі / непрямі збитки або упущену вигоду Користувача і / або третіх осіб в результаті використання Системи і надання послуг.


 


8.12. Постачальник не відповідає за збитки Користувача, що виникли в результаті:
8.12.1. наявності "вірусів" та інших шкідливих програм в устаткуванні і програмному забезпеченні, що використовується Користувачем для доступу до сайту Постачальника і Системі;
8.12.2. неправильного заповнення реквізитів документів, що використовуються в формі оплати Постачальника і в Системі, а також документів, що заповнюються при внесенні платежу;
8.12.3. порушення Користувачем умов цього Договору і правил користування Системою, розміщених на сайті Системи;
8.12.4. неправомірних дій третіх осіб, в тому числі пов'язаних з використанням облікового запису Користувача (при її наявності) в Системі, а також з використанням поштової скриньки Користувача, адреса якого є логіном для входу в Систему;
8.12.5. порушення Користувачем встановленого порядку внесення платежів, зазначених на сайтах Постачальника і Системи.
8.13. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, прийнятих на себе за цим Договором, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок настання обставин непереборної сили, таких як: військові дії, епідемії, пожежі, природні катастрофи, нормативно-правові акти і дії державних і інших уповноважених органів (організацій), які роблять неможливими виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до згідно із законом. Зазначені обставини мають бути підтверджені уповноваженим державним органом. Сторона за цим договором, порушена обставинами непереборної сили, повинна протягом 7 (семи) календарних днів повідомити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили.
9. Порядок зміни і розірвання Договору
9.1. Внесення змін (доповнень) до цього Договору, проводяться Постачальником в односторонньому порядку шляхом розміщення на Сайті Постачальника. При внесенні суттєвих змін (доповнень) Постачальник повідомляє про них Користувача на сайті Постачальника не менше, ніж за три дні до вступу змін в силу. У разі незгоди Користувача із зазначеними змінами, він має право розірвати цей Договір в порядку, зазначеному в п. 9.3 Договору.
9.2. Цей Договір є безстроковим і може бути розірваний за ініціативою Користувача або Постачальника в будь-який час.
9.3. Договір може бути розірваний:
9.3.1. користувачем:
- Шляхом направлення Постачальнику повідомлення в письмовій формі або з використанням будь-яких телекомунікаційних засобів, що дозволяють однозначно ідентифікувати Користувача. У разі відсутності претензій з боку Постачальника, Договір вважається розірваним після закінчення 10 (десяти) робочих днів після отримання зазначеного повідомлення. Повернення коштів, перерахованих Користувачем, здійснюється відповідно до п. 8.3. - 8.7. Договору.
9.3.2. постачальником:
- При порушенні Користувачем умов цього Договору або правил користування Системою.
- У разі недостовірного вказівки Користувачем своїх даних.
- В інших випадках, зазначених у цьому Договорі.
При цьому повернення коштів, перерахованих Користувачем Постачальника проводиться в сумі, залишку від витрачених Постачальником коштів по проведенню платежу з використанням Системи, а також з надання послуги (якщо вона була розпочата) протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту розірвання.
10. Вирішення спорів
10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли в зв'язку з виконанням цього Договору, розглядаються з обов'язковим дотриманням претензійної процедури.
10.2. Цей Договір нікчемний по відношенню до Закону про захист прав споживача та за наявності суперечок, по виконанню Договору та незгоду однієї із Сторін з формулюваннями Договору, Сторони керуються чинним Законодавством України.
10.3. Претензія до Постачальника подається в письмовій формі і підлягає розгляду протягом 10 (десяти) робочих днів з дати її отримання. У разі недосягнення згоди між Сторонами всі суперечки розглядаються судом за адресами, передбаченим Законодавством України
11. Інші положення
11.1. Методи, що застосовуються Постачальником для надання послуг, захищені авторським правом і не можуть бути використані без письмового узгодження з Постачальником. Розміщення логотипу Постачальника допускається тільки при наявності прямого посилання з такого логотипу на сайт: https://zoogen.ua.
11.2. Постачальник залишає за собою право проводити модифікації (удосконалення) методів надання послуг з урахуванням нових вимог і можливостей.
11.3. Користувач гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.